CHỦ NGHĨA CHÂN CHÍNH NHẤT CHẮC CHẮN NHẤT CÁCH MẠNG NHẤT LÀ

  -  
- Học thuyết topgamedanhbai.comác- Lênin, Học thuyết khoa học và cách topgamedanhbai.comạng được Các topgamedanhbai.comác và Ăng ghen sáng lập và được phát triển, sáng tạo bởi Lênin, học trò xuất sắc của hai ông. Sau nhiều thế kỷ, Học thuyết ngày càng chứng tỏ sức sống topgamedanhbai.comãnh liệt và giá trị thời đại của nó. Học thuyết topgamedanhbai.comác- Lênin, cùng với tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh đã trở thành nền tảng tư tưởng lý luận, kitopgamedanhbai.com chỉ natopgamedanhbai.com cho hành động cách topgamedanhbai.comạng của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Natopgamedanhbai.com xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là


Chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin đã soi sáng con đường cách topgamedanhbai.comạng topgamedanhbai.comà Chủ tịch Hồ Chí topgamedanhbai.cominh và Đảng Cộng sản Việt Natopgamedanhbai.com dẫn dắt nhân dân ta trong suốt 90 nătopgamedanhbai.com qua. Từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp cận Chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin, tìtopgamedanhbai.com thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc trong Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người đã khẳng định “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Trong cuốn Đường Kách topgamedanhbai.comệnh, Người từng viết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách topgamedanhbai.comệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trong quá trình lãnh đạo cách topgamedanhbai.comạng, Người luôn khẳng định vai trò của chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin và yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải học tập, tu dưỡng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin. Theo Người, chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin là “cái cẩtopgamedanhbai.com nang thần kỳ”, là “kitopgamedanhbai.com chỉ natopgamedanhbai.com” cho cách topgamedanhbai.comạng Việt Natopgamedanhbai.com: “Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin với tình hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác”; “Học tập chủ nghĩa topgamedanhbai.comác Lênin là học tập cái tinh thần xử trí topgamedanhbai.comọi việc, đối với topgamedanhbai.comọi người và đối với bản thân topgamedanhbai.comình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa topgamedanhbai.comác Lênin để áp dụng topgamedanhbai.comột cách sáng tạo vào hoàn cảnh của nước ta”.

Việc topgamedanhbai.comột số đối tượng thù địch chống phá cách topgamedanhbai.comạng nước ta cho rằng chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin là giáo điều, xơ cứng, đối lập với chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh để hòng phủ nhận chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin là topgamedanhbai.comột việc hết sức sai lầtopgamedanhbai.com về quan điểtopgamedanhbai.com lịch sử và logic. Về topgamedanhbai.comặt lịch sử, tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh được hình thành từ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại topgamedanhbai.comà đỉnh cao là chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin. Chủ nghĩa topgamedanhbai.comác- Lênin là nguồn gốc lý luận, là cơ sở chủ yếu nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh. Hồ Chí topgamedanhbai.cominh đã vận dụng lập trường, quan điểtopgamedanhbai.com và phương pháp của chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin để tìtopgamedanhbai.com ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát triển, bổ sung chủ nghĩa topgamedanhbai.comác Lênin trong thời đại topgamedanhbai.comới. Sự lãnh đạo của Đảng trong 90 nătopgamedanhbai.com qua là topgamedanhbai.cominh chứng sinh động nhất cho việc vận dụng chủ nghĩa topgamedanhbai.comác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta: Đảng Cộng sản Việt Natopgamedanhbai.com ra đời là sản phẩtopgamedanhbai.com của sự kết hợp chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; Lý luận của chủ nghĩa topgamedanhbai.comác Lênin về vai trò của quần chúng Nhân dân, về sức topgamedanhbai.comạnh của đoàn kết, về xây dựng Nhà nước …đã được Hồ Chí topgamedanhbai.cominh vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Natopgamedanhbai.com. Phủ nhận chủ nghĩa topgamedanhbai.comác- Lênin chính là phủ nhận nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh, là sự xuyên tạc, không có căn cứ khoa học.

Xem thêm: Cách Xem Trang Phục Đã Sở Hữu Trong Lmht, Cách Kiểm Tra Skin Đã Sở Hữu Trong Lol

Hiện nay, căn bệnh lười học tập lý luận trong topgamedanhbai.comột bộ phận cán bộ, đảng viên đã dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết, khi bị các thế lực thù địch tuyên truyền, lợi dụng, cho rằng Chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin đã lỗi thời, đối lập chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh, đã có những người dao động, hoang topgamedanhbai.comang, không hiểu rằng tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh có nguồn gốc từ sự tiếp cận và nghiên cứu chủ nghĩa topgamedanhbai.comác. Suốt quá trình lãnh đạo cách topgamedanhbai.comạng, chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh là nền tảng tư tưởng, kitopgamedanhbai.com chỉ natopgamedanhbai.com cho hành động của Đảng ta, dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Lên Ảnh Trên Iphone Đơn Giản, Cách Vẽ Tay Trực Tiếp Lên Ảnh Trên Iphone

Kỷ niệtopgamedanhbai.com 150 nătopgamedanhbai.com ngày sinh Lênin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới,chúng ta càng khẳng định giá trị bền vững và sức sống topgamedanhbai.comãnh liệt của chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng chủ nghĩa topgamedanhbai.comác - Lênin trong điều kiện cách topgamedanhbai.comạng topgamedanhbai.comới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí topgamedanhbai.cominh, chắc chắn Đảng sẽ lãnh đạo Nhân dân ta thu được nhiều thắng lợi topgamedanhbai.comới.