Đề thi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

  -  
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.Môn: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam.Thời gian làm bài: 75 phút(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

I – PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)

Anh chị hãy trình bày, phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930) với Luận cương chính trị (10/1930).

Bạn đang xem: đề thi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam


II – PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5điểm)

Chọn một đáp án đúng: (mỗi câu 0.25điểm)

Câu 1: Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

A – Hội nghị toàn quốc của Đảng


B – Hội nghị Thường vụ TW Đảng

C – Quốc dân Đại hội

D – Hội nghị tổng bộ Việt Minh

Câu 2: Quan điểm “Chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ” lần đầu tiên được đưa vào Đại hội:


A – Đại hội IV

B – Đại hội V

C – Đại hội VI

D – Đại hội VII

Câu 3: Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời công bố Chương trình hành động vào thời gian nào?


A – Tháng 06/1932

B – Tháng 07/1932

C – Tháng 03/1935

D – Tháng 07/1936

Câu 4: Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định mở mặt trận Ngoại giao tại Hội nghị nào?


A – Hội nghị lần thứ 11 (03/1965)

B – Hội nghị lần thứ 13 (12/1967)

C – Hội nghị lần thứ 12 (12/1965)

D – Hội nghị lần thứ 14 (03/1968)

Câu 5: Đại hội nào dưới đây của Đảng thực hiện 3 chương trình, mục tiêu về: “lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”?


A – Đại hội IV

B – Đại hội V

C – Đại hội VI

D – Đại hội VII

Câu 6: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (04/1945), chủ trương thành lập ở miền Trung mấy chiến khu?


A – 1 chiến khu

B – 2 chiến khu

C – 3 chiến khu

D – 4 chiến khu

Câu 7: Đại hội nào của Đảng đã nêu ra các tính chất của Xã hội Việt Nam: “Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến”?


A – Đại hội I

B – Đại hội III

C – Đại hội IV

D – Đại hội V

Câu 8: Tổng thống Mỹ tuyên bố “cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam đã kết thúc đối với Mỹ”, vào:


Câu 9: Kế hoạch 3 năm (1954-1957), “ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế” được đề ra tại Hội nghị nào?


A – Hội nghị Bộ chính trị (9/1954)

B – Hội nghị lần thứ 6 (7/1954)

C – Hội nghị lần thứ 7 (3/1955)

D – Hội nghị lần thứ 8 (8/1955)

Câu 10: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập


Câu 11: Hội nghị nào của Đảng đã đưa ra chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương?

A – Hội nghị lần thứ năm (3/1938)

B – Hội nghị lần thứ sáu (11/1939)

C – Hội nghị lần thứ bảy (11/1940)

D – Hội nghị lần thứ tám (5/1941)

Câu 12: Đường lối cách mạng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc được thông qua tại Đại hội nào?


A – Đại hội II

B – Đại hội III

C – Đại hội IV

D – Đại hội V

Câu 13: Tiền Việt Nam Dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được lưu hành vào thời gian nào?

Câu 14: Hội nghị lần thứ sáu (11/1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập Mặt trận nào?


A – Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

B – Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C – Mặt trận thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương

D – Việt Nam độc lập đồng minh

Câu 15: Hội nghị nào chủ trương thành lập Chính phủ Liên bang Cộng hòa Dân chủ Đông Dương?

A – Hội nghị 5 (1938)

B – Hội nghị 6 (1939)

C – Hội nghị 7 (1940)

D – Hội nghị 8 (1941)

Câu 16: Chính cương của Đảng lao động Việt Nam được thông qua ở Đại hội nào?


A – Đại hội I

B – Đại hội II

C – Đại hội III

D – Đại hội IV

Câu 17: Mỹ đã gây ra sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 18: Ai đã thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký vào bản Hiệp định Pari?


A – Nguyễn Duy Trinh

B – Xuân Thủy

C – Lê Đức Thọ

D – Phạm Văn Đồng

Câu 19: Chủ trương “Tập trung sản xuất nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu…”, lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội nào?

A – Đại hội V

B – Đại hội VI

C – Đại hội VII

D – Đại hội VIII

Câu 20: Đại hội nào của Đảng, thông qua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ hai?


A – Đại hội III

B – Đại hội IV

C – Đại hội V

D – Đại hội VI

Cán bộ coi thi vui lòng thu lại đề khi sinh viên nộp bài thi. Xin cảm ơn./.

2. Đề thi Lớp CJL38 – 2018


Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.Môn: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam.Thời gian làm bài: 75 phút(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

I – PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)

Trình bày mục tiêu và quan điểm chủ đạo của Đảng về công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nêu những thành tựu cơ bản của quá trình công nghiệp hóa – hiện địa hóa đất nước từ sau Đại hội VIII đến nay.

II – TRẮC NGHIỆM (5điểm)

Quy ước: Mỗi câu chọn 01 đáp án đúng bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

Câu 1: Trước khi Đảng Cộng sản ra đời, nhà yêu nước nào của Việt Nam đã có chủ trương đưa sinh viên sang Nhật du học, nhờ Nhật giúp đỡ để đánh Pháp, giành độc lập?

A – Phan Chu Trinh

B – Phan Bội Châu


C – Nguyễn Thái Học

D – Huỳnh Thúc Kháng

Câu 2: Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Đảng xác định yếu tố quan trọng để thành công là gì?

A – Phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ

B – Phát triển kinh tế tri thức

C – Khai thác tối đa nguồn tài nguyên của đất nước

D – Tranh thủ nguồn đầu tư từ nước ngoài

Câu 3: Tính chất của Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp là:

A – Xã hội phong kiến

B – Xã hội thuộc địa


C – Xã hội nửa phong kiến

D – Xã hội thuộc địa, nửa phong kiến

Câu 4: Đại học VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ đổi mới tư duy, trước hết là tư duy……?

A – Xã hội

B – Chính trị

C – Kinh tế

D – Giáo dục

Câu 5: Nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa mà Hồ Chí Minh đã trình bày trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ là:

A – Diệt giặc dốt

B – Cải cách giáo dục


C – Phát triển trường học

D – Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Câu 6: Đại hội VIII của Đảng xác định Việt Nam đứng trước mấy nguy cơ?

A – 2 nguy cơ

B – 4 nguy cơ

C – 6 nguy cơ

D – 8 nguy cơ

Câu 7: Đại hội VII của Đảng chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam:

A – Có tính dân tộc, khoa học và đại chúng

B – Có tính dân tộc và hiện đại


C – Tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc

D – Dân chủ và đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 8: Đại hội X của Đảng xác định thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam?

A – Tư nhân

B – Hợp tác xã

C – Nhà nước

D – Tư bản nhà nước

Câu 9: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng được tổ chức lần đầu tiên vào thời gian nào?


Câu 10: Trong thời kỳ đất nước đổi mới, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ vào năm nào?

A – Năm 1991

B – Năm 1994

C – Năm 1995

D – Năm 2000

Câu 11: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản là tổ chức có vai trò:

A – Quản lý nhà nước

B – Lãnh đạo


C – Phản biện xã hội

D – Lập pháp

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng chủ trương tập trung phát triển:

A – Công nghiệp nặng

B – Nông nghiệp

C – Hàng tiêu dùng

D – Hàng xuất khẩu

Câu 13: Nội dung nào không phải là nhiệm vụ về kinh tế của cách mạng Việt Nam được trình bày trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

A – Bộ sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt 2019, Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Siêu Dễ

B – Mở mang công nghiệp và nông nghiệp


C – Lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông

D – Thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý.

Câu 14: Khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được đưa ra trong Đại hội nào của Đảng:

A – Đại hội VI

B – Đại hội VII

C – Đại hội VIII

D – Đại hội X

Câu 15: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ:

A – Chủ tịch Chính phủ

B – Chủ tịch nước


C – Tổng Bí thư

D – Chủ tịch Đảng

Câu 16: “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển” được khẳng định ở Đại hội nào?

A – Đại hội IV

B – Đại hội VI

C – Đại hội VIII

D – Đại hội VII

Câu 17: Trong thời gian từ 1965 đến 1968, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?

A – Đơn phương

B – Cục bộ


C – Đặc biệt

D – Việt Nam hóa chiến tranh

Câu 18: Đại hội nào của Đảng xác định tính chất của cách mạng miền Bắc là cách mạng xã hội chủ nghĩa?

A – Đại hội II

B – Đại hội IV

C – Đại hội III

D – Đại hội VI

Câu 19: Khẩu hiệu “không thành công thì cũng thành nhân” là của nhà yêu nước nào?

A – Phan Bội Châu

B – Phan Chu Trinh


C – Huỳnh Thúc Kháng

D – Nguyễn Thái Học

Câu 20: Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định ở Việt Nam có bao nhiêu hình thức sở hữu?

A – 2 hình thức

B – 3 hình thức

C – 4 hình thức

D – 5 hình thức.

Like Fanpage Luật sư Online tại: https://www.facebook.com/topgamedanhbai.com/


Chia sẻ bài viết:
*
*
*
*
*
*
*
About ThS. LS. Phạm Quang Thanh

Sinh sống tại Hà Nội. Like Fanpage Luật sư Online - topgamedanhbai.com để cập nhật những tin tức mới nhất bạn nhé.

Xem thêm: Cách Đánh Đàn Organ Bài Happy Birthday, Hướng Dẫn Cách Đánh Đàn Piano Bài Happy Birthday


Previous Post: « Trách nhiệm hành chính là gì? Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
Next Post: Đề cương ôn tập môn Luật Hành chính Việt Nam »

Reader Interactions


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


Primary Sidebar


Tìm kiếm nhanh tại đây:


Tài liệu học Luật


Tổng Mục lục Tạp chí ngành Luật


Chuyên mục bài viết:


Dân sự Doanh nghiệp Hành chính Hiến pháp Hình sự Hôn nhân gia đình Quốc tế Tài chính Thương mại Kiến thức chung

Quảng cáo: