Tính bằng cách thuận tiện nhất lop 5

  -  

Bài 3: Mỗi cái áo may hết 1,15m vải ; mỗi cái quần may hết 1,35m vải. Hỏi may 4 cái áo và 2 cái quần như thế hết tất cả bao nhiêu mét vải ?

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lop 5

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người đó mua thêm một lượng gạo tẻ gấp rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 giá tiền 1kg gạo nếp. Hỏi người đó mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền ?

Bài 4: Tìm số bị chia và số chia trong một phép chia có số dư bằng 0, biết rằng nếu chia số bị chia cho 3 lần số chia thì được 0,75 ; nếu chia số bị chia cho 2 lần thương thì cũng được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= 20 x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm: Cách Xem Skin Lol Đã Sở Hữu Trong Lol Trong 1 Nốt Nhạc # Top View

d) 7,89 x 0,5 x 20 = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo hết số vải là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần hết số vải là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo và 2 quần hết số vải là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian người đó đi từ A đến B là :

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường AB dài là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là gấp 1,5 lần.

Người đó mua số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá tiền 1 kg gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá tiền 1 kg gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số tiền mua gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền mua gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Xem thêm: Những Cách Quan Hệ Vợ Chồng Khong Mang Thai ? Quan Hệ Tình Dục Khi Mang Thai

Bài 4:

Bài giải:

Khi số bị chia không đổi, nếu số chia gấp 3 lần thì thương giảm lần. Thương giảm 3 lần được 0,75, nên thương phải tìm là :

0,75 x 3 = 2,25.

Khi số bị chia không đổi, nếu thương gấp 2 lần thì số chia giảm 2 lần. Số chia giảm 2 lần được 0,75, nên số chia phải tìm là :